ЦПО Рувекс

Център за професионално обучение (ЦПО) към РУВЕКС АД е открит през 2009 г. като самостоятелно звено на фирмата. Центърът е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768.

Първите курсове, които ЦПО към РУВЕКС АД провежда са по „Обследване за енергийна ефективност” и са в синхрон с основната дейност на РУВЕКС АД. С течение на времето Центърът разширява своята дейност и към момента предлага широка гама от курсове за професионална квалификация, чуждоезиково обучение, информационни и комуникационни технологии, обучения по ключови компетентности и други специализирани обучения и семинари.

Център „РУВЕКС” е ориентиран към изискванията на националното и световно образователно пространство и предлага актуални, полезни и практически ориентирани програми, които допринасят за професионалната и личностна реализация на курсистите.

            В съвременните условия тясно професионалната експертиза вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на работещите. Необходими са качествено нови компетенции – комбинация от знания, умения, нагласи и отношения, които се простират отвъд заученото и включват диспозицията на личността за продължаващо и надграждащо учене.

Център за професионално обучение към РУВЕКС АД Ви предлага:
·         Високо качество на обучението;
·         Национално признат документ за професионално обучение;
·         Широк спектър на професионални направления;
·         Гъвкавост по отношение на програмите, продължителността и интензивността на курсовете;
·         Обучения съобразени с индивидуалните нужди и потребности на обучаемите;
·         Мотивационни обучения, за изграждане на активна личностна позиция на пазара на труда и на работното място;
·         Обучения по методика изцяло съобразена със съвременните изисквания за комуникативност и автентичност;
·         Кариерно консултиране и валидиране на знания;
·         Обучения по заявка на работодател, по програми съобразени с крайната цел;
·         Подготовка, консултиране и изпълнение на проекти.

РУВЕКС АД притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, включваща услуги по организиране и провеждане на професионални обучения, чуждоезикови обучения, обучения по ключови компетентности и други обучения и семинари, както и валидиране на знания, кариерно консултиране, логистично обезпечаване на събития, организиране на събития за визуализация и публичност, подготовка, консултиране и изпълнение на проекти- сертификат 10487 от 18.11.2014 г.).

РУВЕКС АД разполага с учебни зали в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев” № 1А оборудвани според Държавните образователни изисквания и модерните европейски стандарти.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  www.ruvexcenter.com